Dealers

BAYILIK SOZLESMESI Varna                                                                                 «____»  _______________

Taraflar ’’Green World Group’’ Ltd,asag?da belirtilen ad?yla ’’Uretici’’ ,Tuzuk alt?nda hareket eden ve Georgi Vasilev’in temsilciligini ve yoneticiligini alt?nda bulunan,ve ’’Global’’OOO,asag?da belirtilen ad?yla ’’bayi’’,Georgi Vasilev’in temsilciligi ve yoneticiligi alt?nda bulunan,kars?l?kl? birbirine haklar tan?yan taraflar,asagdaki hususlarda mutab?klard?r:

 1.SOZLESME KONUSU 1.1 URETICI,BAYIYE marketing haklar?,ve  uretici taraf?ndan uretilen endustri,ev jeneratorleri ve diger tur jeneratorleri(asag?da ’’urun’’ad? alt?nda bulunmaktad?rlar)sat?s haklar? kosullar?:teslimat kosullar?,urun menzilleri ve fiyatlar? da dahil,odeme kosullar?,teslim icin son tarihler,sikayet durumunda yap?lacaklar vs. arz ve talep ozellikleri taraf?ndan belirlenmektedir ve ayn? zamanda da taraflar aras?nda sozlesmeye dair ek anlasmalar yap?labilmektedir. 2.TARAFLARIN HAK VE YUKUMLULUKLERI: 2.1 BAYI haklar?: 2.1.1 URETICI urunlerini ozel bayi indirimi ile almak( 1-20 Kwt aras? ev jeneratorlerine  %5-10 civar?nda indirim,50000-2 MWt aras? endustri jeneratorlerine %3-5 civar?nda indirim). 2.1.2. ДИЛЪРЪТ има право да се нарича ДИЛЪР ПРОИЗВОДИТЕЛ и да включва тези сведения в рекламни материали. BAYI’nin haklar? aras?nda ad?n?n ’’uretici bayi’’ olarak gecmesi ve bu bilgilerin reklamlarda kullan?lmas? da bulunmaktad?r. 2.2 BAYI yukumlulukleri:. 2.2.1 Her ay URETICIDEN minimum miktarda URUN sat?n almas?(miktar-bir unite). 2.2.2 Sat?s islemlerini,servis ve uretimi URETICI’nin saglad?g? uzmanlarla is birligi icinde yurutmesi gerektirmektedir.Kullan?m s?ras?nda URETICI URUNUNDE c?kan teknik problemler  durumunda en k?sa zamanda URETICIYE bildirme ve problemi cozmek icin onlem alma sorumlulugu. 2.2.3  URETICI taraf?ndan ayn? tipten yeni model imal edilmesi durumunda,bayi bunu goz onune almak zorundad?r. 2.2.4 Reklam malzemelerinde URETICI ad?’n?n belirtilmesi gerekmektedir. 2.2.5BAYInin yukumluluklerinden biri de surekli ve kal?c? bir sekilde ayn? tipten urunlerin pazar?n? arast?rmak ve fiyat ,urun  ve  pazarlama ile ilgili diger bilgilerin uretici taraf?ndan istenmesi durumunda  ona verilmesi gerekmektedir. 2.2.6URETICIYE  ait olan   ve URUN le ilgili URETICI ve patent haklar?n? koruma zorunlulugu. . 2.2.7 BAYI’nin  urun sat?s? ile alakal? URETICIYE  kars? eylemde bulunma hakk? olmamaktad?r. 2.2.8 Bu sozlesme taraf?ndan belirlenen bayilik haklar?n? ucuncu kisilere  devretme hakk? bulunmamaktad?r. 2.3  URETICI yukunlulukleri: 2.3.1Bu sozlesme ile belirlenen teslim  kosullar?na(menzil,miktar,kalite)uyma zorumlulugu. 2.3.2Verilen urunler ve hizmetlerin kalitesini garantilemek.Urunun kalitesi teknik gereksinimlerine uygun olmal?d?r.Urunlerin montaj? gecerli olan standartlara ve kurallara gore yap?lmal?d?r. 2.3.3 Kalite ve miktar ac?s?ndan urunlerin  kabulu  ’’Uretim-teknik amacl? urun kabul yonetmeligi’’ ne gore yap?lmaktad?r. 2.3.4 URETICI urunleri paketlenmis ve tas?ma zamand?nda zarar gormeycek bir sekilde ulast?rmal?d?r.Urun’un ambalaj? vinc ve cesitli araclarla tas?nmas? halinde as?r? yuklenmeye kars? dayan?kl? olmas? gerekmektedir.Her bir ucuna ac?kca belli olacak ve dayan?kl? boya ile etiketlenmelidir. 2.3.5 BAYI’nin anlas?lan sartala goz atma istemesi durumunda,gereken reklam ve teknik dokumentasyonu ona sunmal?d?r. 2.3.6 Reklam arac?l?g?yala urun tan?t?m? s?ras?nda ,sergilere ve furarlara kat?l?m durmununda BAYI’nin ad? kusursuz ve tam olarak gecmelidir. 2.3.7 Sozlesme imzaland?k’tan sonra yeni c?kan urun turleri hakk?nda  ve fiyat degisikligi durmunda 15 gune kadar BAYI’yi bilgilendirme zorunlulugu bulunmaktad?r. 2.3.8 Ayn? idari birim ve bolge s?n?rlar?nda mevcut sozlesmenin suresi bitmeyene kadar  baska firmalarla ayn? turden sozlesme yap?lmamal?d?r.Soz konusu olan bolge ____________________ ve cevreleri’dir. Ilerleyen zamanlarda ,sat?lan urun miktar?’n?n artmas? durumunda,BAYI’nin URETICI ile anlasmal? halde urunler’in ek bolgeler(idari birimler) s?n?rlar?nda sat?s hakk?nda sahiptir.Ayn? zamanda URETICI ayn? bolge s?n?rlar?nda baska hic kimse ile benzer anlasma yapmanal?d?r. 3. ODEME VE TESLIM KOSULLARI 3.1 URETICI ve BAYI  aras?nda anlas?lan odeme ve teslimat kosullar? sozlesme’nin numaras? alt?nda ve ek anlasmalara dayanarak, istek uzerine ve teslimat ozellkiklerine gore gerceklesmektedir. 3.2 Butun hesaplar ve dokumentasyon mevcut sozlesme’nin numaras?na gore sekil alamkt?rdlar. 3.3 Urun teslimat? tarihi olarak gecerli olan tarih mal yukleme faturas?nda bulunan damga’n?n tarihdir. 4.TARAFLARIN SORUMLULUKLARI 4.1 BAYI  taraf?n’dan sozlesme kosullar?’n?n cignenmesi durumunda,URETICI’nin ozel bayi indirimi’nin miktar?n? azaltma hakk? bulunmaktad?r. 4.2 BAYI ’nin taraf?n’dan kosullar?n surekli  cignenmesi durumunda( uc ay icinde iki kere’den  fazla)URETICI’nin sozlesmeyi sonland?rma hakk? bulunmaktad?r. 4.3 Sozlesme kosullar?’n?n URETICI taraf?n’dan cignenmesi durumunda,BAYI’nin sozlesmeyi vadesinden once sonland?rma hakk? vard?r. 4.4 Soz konusu sozlesme’nin yukumlulukleri’nin iki taraftan da yerine getirilmemesi durumunda  Bulgaristan cumhuriyeti kanunlar?na gore mali sorumluluk bulunmaktad?r. 4.5 URETICI taraf?n’dan son teslimat tarihleri dikkate al?nmamas? ya da eksik teslimat durumlar?nda,mevcut sozlesme’nin ozelliklerine gore URETICI’nin BAYIYE gec kald?g? her gun icin  %0,1 miktar?nda tazminat odemesi gerektirir.Fakat toplam tazminat  oran? teslim edilmesi gereken mallar’?n %5 maliyetini  gecmemesi sart olur.        5.GARANTILER 5.1 Sozlesme’nin ve kullan?m talimatlar?’n?n belirledigi tarihlere uyularak URETICI urunlerin  kalitesini  ve saglam bir sekilde teslim etme garantisi vermektedir. 5.2 Eger garanti vadesi s?ras?nda urunde kusurlar ya da uretim hatalar? saptan?rsa,fail taraf bozukluklar?  yok etmek ya da kusurlu urunu  yeni ve kaliteli urunle degistirmek zorundad?r. 6. FORS-MAJOR 6.1 Sozlesme’nin belirledigi mali sorumulugu azaltmak ya da yukumlulukleri k?smen ya da tamamen yok etmek fors major durumlar?nda mumkundur. Fors-major durumlar? deyimi’nin anlam? ,anlasman?n taraflar?n? kendi iradeleri ve kontrolleri d?s?nda olusan sartlar alt?nda anlasman?n tek tarfl? veya cift tarafl? fes edilme sartlar?n? ac?kca belirterek mucbir sebebleri ac?klayan maddeye denir. Bu madde genellikle, savaslar?, grevleri, dogal afetleri, yeni hukumet kararlar?n?, hukumet darbelerini, fors major olarak belirtir. 7.TARTISMA COZUMLERI 7.1 BAYI ve URETICI’nin soz konusu sozlesme’nin farkl? yorumlanams? sonucunda  sure gelen  anlasmalzl?klar?n cozumlenebilmesi icin iyi niyetli bir sekilde ve isbirligi icinde ellerin’den gelen herseyi yapmalar? sart olur. 7.2 Anlasma saglanamama durumunda,anlasmazl?klar?n Bulagristanda ac?lacak  arbitraj davas? ile cozumlenecektir. 7.3 Taraflar’dan gelen sikayetler  durumunda  ve dava oncesi  surecinde  c?kan ihtilaflar? incelemek icin belirlenen sure bu tip bir bildiri’nin al?nmas?n’dan sonra 20 gun olarak belirlenmistir. 8.SOZLESME SURESI 8.1 Mevcut sozlesme ____________________ tarihin’den isleme koyularak,___________________________ tarihine kadar gecerliligini korumaktad?r . 8.2 Mevcut sozlesme iki adet ayn? kopya olarak  imzalanmakla birlikte her biri orjinal ozelligini koruyup taraflara iade edilir. 9. DIGER SARTLAR 9.1 Mevcut sozlesme’nin imazalanmas?n’dan sonra bundan onceki muzakereler ve yazismalar gecerliligini yitirmektedir. 9.2 Mevcut sozlesmeye dair  butun degisiklikler ve ekler ancak taraflar?n  imzalad?klar?  anlasmalara dayanarak yap?l?r. 9.3 Bayi’nin  URETICI’nin  URUNLERI  icin yedek paracalara ihtiyac? olmas? durumunda,BAYI ’nin spesifikasyon sekli alt?nda sipariste bulunup mevcut sozlesmeye eklemsi gerekmektedir. 9.4 URETICI,BAYIYE  urunleri  spesifikasyon’da belirtilen miktarlarda,tarihlerde ve fiyatlarda tedarik etmesi gerekmektedir ve buda mevcut sozlesme’nin  sartal?n’dan biridir. 9.5 URETICI’nin spesifikasyonda belirtilmemis ve BAYIDE mevcut  bulunan miktarlarda urunlere ve malzemelere ihtiyaci olams? durumunda,URETICI’nin BAYIYE bu urunler ve malzemeler icin  sipariste bulunma hakk? vard?r.Baz? durumlarda taraflar?n BAYI’nin URUNLERIN  teslimat?n?  yapmas? icin ek anlasmalarda bulunma haklar? bulunmaktad?r ve bu anlasmalar mecut sozlesmeye ilave olarak eklenecektir. 9.6 Taraflar?n istegine gore mevcut sozlesme devam ettirebilinir  ya da ekler yap?labilir.

 10.TARAFLARIN ADRESLERI VE AYRINTILI BILGILERI

URETICI                                                                                  BAYI «Green World Group»LTD BANKA BILGILERI Unicredit bulbank,Varna Subesi,’pirin’ sokak no.61 BIC: UNCRBGSF IBAN:BG13UNCR70001518856779 (BGN) . URETICI:                                                                                  BAYI: Mudur                                                                                        Mudur