Dealers

Дилерски уговор г. Варна «____»  _______________г.

ООD «Green World Group» , у даљем тексту «ПРОИЗВОЂАЧ», кога заступа директор Георги Василев, који послује на основу Устава, с једне стране, и компаније: «Global» ООО, у даљем тексту «ДИЛЕР», кога заступа Иван Иванов, који послује с друге стране, узајамно поштујући пуномоћја један другог, закључили су овај Уговор о ниженаписаном: 1. ПРЕДМЕТ УГОВОРА 1.ПРОИЗВОЂАЧ обезбеђује ДИЛЕРУ по доленаписаним условима право маркетинга и продаје домаћих и индустијских ветрогенератора и других производа које су у производном програму  ПРОИЗВОЂАЧА, (в даљем тексту – ПРОДУКЦИЈА). 2.Услови снабдевања, (укључујући асортиман и цену робе, њихову наплату, рокове испоруке, поступак за подношење рекламација и друго) одређују се понудама са спецификацијом робе а такође и неопходним прилозима овом Уговору. 2. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА 2.1 Права ДИЛЕРА: 2.1.1.Да добије продукцију од ПРОИЗВОЂАЧА са посебним дилерским попустом од 5-10% за домаће ветрогенераторе снаге од 1 Квт до 20 Квт. и 3%-5% за индустријске ветрогенераторе снаге од 300 Квт до 2 Мвт. 2.1.2. ДИЛЕР има право назвати себе ДИЛЕРОМ ПРОИЗВОЂАЧЕМ и давати те информације у рекламне сврхе. 2.2 Обавезе ДИЛЕРА: 2.2.1. Да месечно купује од ПРОИЗВОЂАЧА ПРОДУКЦИЈУ у минималном износу (једна јединица). 2.2.2.Да обавља посао уз блиску сарадњу са специјалистима за реализацију, и консултацију у вези примене продукције ПРОИЗВОЂАЧА. Код појаве техничких питања, везаних за примену Продукције ПРОИЗВОЂАЧА, одмах обавестити ПРОИЗВОЂАЧА и предузимати мере за решавање истих. 2.2.3.При појави код  ПРОИЗВОЂАЧА нових ПРОИЗВОДА овог типа, ДИЛЕР је обавезан да га узме у разматрање. 2.2.4.У рекламним материјалима навести име ПРОИЗВОЂАЧА. 2.2.5.Доставити ПРОИЗВОЂАЧУ, на његов захтев, информацију о стању на тржишту конкурентске робе, ценама и другим проблемима, везаним с маркетингом. 2.2.6.Поштовати ауторска и патентна права за ПРОДУКЦИЈУ, која припада ПРОИЗВОЂАЧУ. ДИЛЕР нема права да предузима радње, које могу негативно да утичу на приход од продаје робе ПРОИЗВОЂАЧА. 2.2.7.Нема права да своја права из овог Уговора преноси на трећа лица. 2.3 Обавезе ПРОИЗВОЂАЧА: 2.3.1. Да се придржава, усаглашеним у Уговору, испорука и услова испорука продукције, имајући у виду асортиман, квалитет и обим продукције и рокове испоруке. 2.3.2.Да гарантује квалитет испоручене продукције и услуга. Квалитет продукције мора да одговара техничким захтевима за испоручену продукцију.  Комплетност продукције мора да одговара захтевима важећих норми и стандарда. 2.3.3.Пријем продукције по квалитету и обиму врши се у складу са «Упутством о процедури за пријем робе за индустријске сврхе» везано за квалитет и обим. 2.3.4. ПРОИЗВОЂАЧ је обавезан да продукцију превози упаковану, тако да потпуно обезбеди заштиту робе од повреда током транспорта. Паковање мора да буде прилагођено утовару и истовару дизалицама или виљушкарима. 2.3.5.Сваки комад се јасно неперивом бојом етикетира. 2.3.6.Обезбеђује ДИЛЕРУ, на његову молбу, а по усаглашеним условима, неопходну техничку и рекламну документацију, даје консултације и пружа потребну техничку помоћ. 2.3.7.Рекламира продукцију путем објављивања реклама, учествује на изложбама, сајмовима и др. уз савете ДИЛЕРА. 2.3.8.Упознаје ДИЛЕРА са новом врстом робе, која је ушла у производњу након потписивања овог Уговора, и о изменама цена на продукцију, у року од 15 дана од момента доношења одговарајуће одлуке. 2.3.9.Не склапа сличне дилерске уговоре с било ким у округу и областима територијално обухваћених овим уговором (Територија) у периоду важења овог уговора. Заштићена територија обухвата _______________ и њену околину. 2.3.10. ДИЛЕР има право у будућности у складу са повећањем обима продаје продукције, усагласивши се са ПРОИЗВОЂАЧЕМ, да формира своја ексклузивна права на продају продукције ПРОИЗВОЂАЧА и на територијама допунски указаних  административних области (Допунска територија). После тога ПРОИЗВОЂАЧ се такође обавезује да не закључи сличан Уговор са било ким на територији указаних административних области (Допунска територија).   3. ПЛАЋАЊЕ И ИСПОРУКА 3.1.Поступци и облици плаћања и испорука међу ПРОИЗВОЂАЧЕМ и ДИЛЕРОМ спроводе се у складу са наруџбином и спецификацијом за испоруку, обавезно са назнаком на број овог уговора, а такође и у сагласности са допунским сагласностима овом договору. 3.2.Сви рачуни и документи морају имати назнаку на број овог уговора. 3.3.Датумом испоруке производа, сматра се датум уписан  на документу товарног листа. 4. ОДГОВОРНОСТИ СТРАНА 4.1.У случају да ДИЛЕР прекрши услове из овог уговора ПРОИЗВОЂАЧ оставља себи право да умањи специјалне дилерске попусте. 4.2.У случају да ДИЛЕР регуларно крши услове овог уговора (не мање од два пута у току једног квартала), ПРОИЗВОЂАЧ оставља себи право да једнострано раскине овај уговор. 4.3. У случају да ПРОИЗВОЂАЧ прекрши услове из овог уговора, ДИЛЕР оставља себи право да једнострано раскине овај уговор. 4.4.За неиспуњавање или неправилно испуњавање обавеза из овога уговора, стране имају материјалну одговорност у складу са законима важећим на територији Бугарске. 4.5.У случају кашњења испоруке или несташице Продукције, указане у овом уговору и њему приложених спецификација, ПРОИЗВОЂАЧ је дужан да плати ДИЛЕРУ казнене пенале за сваки дан закашњења, у износу од 0,1% од вредности, неиспоручене у року, Продукције. Међутим, општа сума пенала за кашњење испоруке Продукције, не може да пређе 5% вредности Продукције, на коју се односи кашњење. 5. ГАРАНЦИЈЕ 5.1. ПРОИЗВОЂАЧ гарантује квалитет и функционалност своје Продукције, коју испоручује по овом уговору, за период указан у упутству за коришћење Продукције од момента њене продаје у малопродаји. 5.2.Уколико се у току гарантног рока на Продукцији појави какав дефект или не буде одговарала условима из уговора, одговорна страна је обавезна да за свој рачун, или одстрани дефект, или замени дефектну Продукцију, новом, исправном Продукцијом, која мора бити монтирана у, обострано усаглашеним, роковима. 6. ФОРС-МАЖОР 6.1.Уговорне стране се ослобађају од обавеза за делимично или потпуно неиспуњење обавеза по овом уговору, ако је неиспуњење узроковано као последица више силе, која се јавила после потписивања овог уговора и као резултат околности ванредног карактера, које уговорна страна није могла предвидети, нити спречити разумним мерама, а то су: природне катастрофе, рат, ратна дејства, поступци државних органа. 7. НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРОВА 7.1. ПРОИЗВОЂАЧ и ДИЛЕР предузеће све мере за решавање спорова и неслагања, који произађу из овог уговора или у вези са њим, путем преговора. 7.2. У случају, да стране не могу доћи до договора, за решавање спора биће надлежан Арбитажни суд Бугарске. 7.3.Поштовање претпретресног поступка решавања спора (потраживање)  је обавезно,  рок разматрања потраживања је 20 дана од момента добијања захтева. 8. ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 8.1.Овај уговор ступа на снагу од  «_____» __________________г. до потпуног спровођења уговорних обавеза са обе стране, али не касније од   ___________________ г. 8.2.Овај уговор је састављен у два истоветна примерка, који имају исту правну  силу, по један за сваку страну. 9. ОСТАЛИ УСЛОВИ 9.1.Након потписивања овог уговора сви ранији договори и преписка о њему губе важност. 9.2.Све измене и допуне везане за овај уговор сматраће се важећим само у том случају, ако су оне извршене у писменој форми и потписане од обе стране. 9.3.У случају да се код  ДИЛЕРА појави потреба за резервним деловима из Продукције ПРОИЗВОЂАЧА,  ДИЛЕР мора да преда захтев и формира га у виду спецификације, која се прилаже овом уговору. 9.4. ПРОИЗВОЂАЧ је дужан да испоручи ДИЛЕРУ наведене резервне делове у количини наведеној у спецификацији, и с ДИЛЕРОМ усагласити рокове, цене и све то записати у горе наведеној спецификацији, која ће такође бити неодвојиви део овог уговора. 9.5.У случају да се код ПРОИЗВОЂАЧА јави потреба за Продукцијом и материјалима, који се налазе на лагеру ДИЛЕРА и нису указани у спецификацијама као прилог овом уговору, ПРОИЗВОЂАЧ може да упути захтев ДИЛЕРУ за ту Продукцију и материјал. У овом случају може се саставити допунска сагласност за ДИЛЕРСКУ испоруку горе назначене Продукције и материјала (контра достава), која ће бити саставни део овог уговора. 9.6. Уз сагласност страна, овај уговор може бити продужен и измењен. 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТИ СТРАНА 10.1.  ПРОИЗВОЂАЧ: ООД «Green World Group» Банковские реквизиты: UniCredit Bulbank Ул. «Князь Борис» № 43 BIC: UNCRBGSF IBAN: BG73UNCR70001518855796 (EUR) 10.2.  ДИЛЕР: