Dealers

UMOWA DEALERSKA  zawarta w dniu ................................. w ............................. pomiedzy firma Green World Group z siedziba w Warnie, ul. Ivan Vazov 36 reprezentowana przez dyrektora Georgi Vasilev, zwana dalej PRODUCENTEM, a ................................................................................................................ z siedziba w ................................................................................................................ reprezentowana przez .................................................................................................................. zwana dalej DEALEREM. § 1.  PRZEDMIOT UMOWY PRODUCENT udziela DEALEROWI prawo na marketing i sprzedaz przydomowych i przemyslowych elektrowni wiatrowych oraz innych produktow wytworzonych przez PRODUCENTA (zwane dalej – PRODUKCJA) na nizej wymienionych warunkach: warunki dostawy, wlacznie z ich asortymentem i cena towarow, ich oplata, terminami dostaw, porzadkiem wnoszenia reklamacji i inne sa okreslane przy zamowieniu i specyfikacji dostawy, jak rowniez przy dodakowym porozumieniu miedzy stronami. § 2.  PRAWA I OBOWIAZKI STRON             2.1 PRAWA DEALERA: 2.1.1 Otrzymywac produkcje od PRODUCENTA ze specjalna dealerska ulga wysokosci 5-10% na przydomowe elektrownie energetyczne o mocy od 1 kW do 20 kW i wysokosci 3-5% w przypadku elektrowni do celow przemyslowych o mocy od 300 kW do 2MW. 2.1.2 DEALER ma prawo nazywac sie DEALEREM PRODUCENTEM i wnosic te informacje do materialow reklamowych.             2.2 OBOWIAZKI DEALERA 2.2.1 Comiesiecznie dokonywac zakupu PRODUKCJI u PRODUCENTA w minimalnych iloscich (jedna jednostka). 2.2.2 Zapewnic scisla wspolprace ze specjalistami w celu wsparcia i udzielania porad dotyczacych zastosowania Produkcji PRODUCENTA. Przy pojawieniu sie problemow technicznych, zwiazanych z otrzymaniem Produkcji Producenta, nalezy bezzwlocznie poinformowac PRODUCENTA i powziac  uzgodnione obustronnie przedsiewziecia w celu rozwiazania problemu. 2.2.3 Przy pojawieniu sie u PRODUCENTA nowych rodzajow PRODUKCJI wskazanego typu, DEALER jest zobowiazany sie z nimi zapoznac i rowazyc ich zakup. 2.2.4 Ukazywac w materialach reklamowych nazwe PRODUCENTA. 2.2.5 Dostarczac PRODUCENTOWI na jego polecenie informacje o stanie rynku, konkurencyjnych towarach, cenach i innych problemach zwiazanych z marketingiem. 2.2.6 Przestrzegac praw autorskich i patentowych PRODUKCJI, nalezacej do PRODUCENTA. DEALER nie posiada prawa do podejmowania dzialan, ktore moglyby sie negatywnie odbic na sprzedazy towarow PRODUCENTA. 2.2.7 DEALER nie posiada prawa do przekazywania swoich praw w ramach Umowy osobom trzecim. 2.3 OBOWIAZKI PRODUCENTA 2.3.1 Przestrzegac uzgodnionych w umowie dostaw, warunkow dostawy produkcji, wlaczajac asortyment, jakosc, ilosc produkcji i terminy dostaw. 2.3.2 Zagwarantowac jakosc dostarczanej produkcji i uslug. Jakosc produkcji powinna odpowiadac wymaganiom technicznym dostarczanej produkcji. Komleksowosc produkcji powinna odpowiadac wymaganiom istniejacych norm i standardow. 2.3.3 Przyjecie produkcji wedlug jakosci i ilosci odbywa sie w zgodzie z „Istrukcja o porzadku przyjecia produkcji o celach produkcyjno-technicznych wedlug jakosci i ilosci. 2.3.4 PRODUCENT jest zobowiazany do wyslania produkcji w opakowaniu umozliwiajacym zabezpieczenie towarow przed uszkodzeniem w czasie transportu. Opakowanie powinno byc przystosowane do transportu przy uzyciu zurawi i ladowarek lyzkowych. 2.3.5 Na kazdym opakowaniu powinien sie znajdowac opis towaru naniesiony niezmywalnym markerem. 2.3.6 Udzielac DEALEROWI na jego prosbe na uzgodnionych warunkach niezbedna dokumentacje techniczna i reklamowa, udzielac konsultacji i pomocy technicznej. 2.3.7 Reklamowac produkcje z pomoca reklamy, brac udzial w wystawach i innych przy wskazaniu na DEALERA. 2.3.8 Informowac DEALERA o nowych rodzajach towarow, przygotowanych do produkcji po podpisaniu niniejszej Umowy, a takze o zmianach cen produkcji w ciagu 15 dni od czasu powziecia odpowiedniej decyzji. 2.3.9 Nie zawierac podobnej umowy dealerskiej z kimkolwiek w granicach danej jednostki administracyjnej (Terytorium) w okresie obowiazywania niniejszej umowy. Danym terytorium jest ............................................................ i jego okolice. 2.3.10 Dalej DEALER posiada prawo w miare zwiekszania skupowanej produkcji w porozumieniu z PRODUCENTEM do rozszerzenia swoich ekskluzywnych praw do sprzedazy produkcji PRODUCENTA w granicach dodatkowo wskazanej jednostki administracyjnej (Terytorium). Potem PRODUCENT rowniez sie zobowiazuje do niezawierania podobnej umowy dealerskiej z kimkolwiek w granicach danej jednostki administracyjnej (Terytorium). § 3.  ROZLICZENIA I DOSTAWA TOWARU 3.1 Porzadek i formy rozliczen i dostaw towaru miedzy PRODUCENTEM i DELAREM odbywaja sie w zgodzie z zamowieniem i specyfikacja dostaw, posiadajacych numer ninejszej umowy, a takze na podstawienie dodatkowych porozumien do niniejszej umowy. 3.2 Wszystkie rachunki i dokumenty powinny posiadac odnosnik do numeru nijejszej umowy. 3.3 Za date dostarczenia produkcji uwaza sie date na pieczeci faktury towarowo-transportowej. § 4.  ZOBOWIAZANIA STRON 4.1 W przypadku naruszenia przez DEALERA warunkow niniejszej umowy PRODUCENT zostawia sobie prawo do zmniejszenia specjalnego dealerskiego upustu. 4.2 W przypadku ciaglego naruszania przez DEALERA warunkow ninijeszej umowy (nie mniej niz dwa razy w ciagu kwartalu) PRODUCENT pozostawia sobie prawo do przedterminowego rozwiazania umowy. 4.3 W przypadku naruszenia warunkow niniejszej umowy przez PRODUCENTA DEALER pozostawia sobie prawo do przedterminowego rozwiazania umowy. 4.4 Przy niewykonaniu badz tez nieodpowiednim wykonaniu zobowiazan wynikajacych z niejszej umowy strony ponosza odpowiedzialnosc materialna w zgodzie z prawem  obowiazujacym na terytorium Bulgarii. 4.5 W przypadku przekroczenia terminu dostarczenia Produkcji badz tez jej niedostarczenia w nakreslonych w niniejszej umowie i zalaczonych do niej uzupelnieniach PRODUCENT wyplaci DEALEROWI kare pieniezna wysokosci 0,1% za kazdy dzien przekroczenia terminu od wartosci niedostarczonej w terminie Produkcji. Jednak ogolna suma kary za niedostarczenie towaru w terminie nie moze przekraczac 5% wartosci produkcji, w stosunku do ktorej mialo miejsce opoznienie w dostarczeniu towaru. § 5.  GWARANCJA 5.1 PRODUCENT gwarantuje jakosc i zdatnosc do pracy swojej Produkcji, dostarczanej w ramach niniejszej umowy w okresie wskazanym w instrukcji obslugi Produkcji. 5.2 Jesli w trakcie okresu gwarancyjnego Produkcja okaze sie uszkodzona badz tez nie bedzie odpowiadac warunkom umowy, winna strona jest zobowiazana na wlasny rachunek do  usuniecia uszkodzen badz tez wymiany uszkodzonej produkcji na nowa, dobrej jakosci Produkcje, ktora powinna byc dostarczona w uzgodnionym przez strony terminie. § 6.  SILA WYZSZA 6.1 Strony zwalniaja sie od odpowiedzialnosci majatkowej za pelne badz tez czesciowe niewykonianie swoich obowiazkow zgodnie z umowa jesli takie niewykonanie obowiazkow wynika z napotkania zjawisk zwiazanych z dzialaniem sily wyzszej Do zjawisk zwiazanych z wystapieniem sily wyzszej zalicza sie okolicznosci powstale po podpisaniu umowy w rezultacie nieprzewidzianych i nieodwracalnych wydarzen o niezwyklym charakterze, takimi jak: kleski zywiolowe, wojna, dzialania militarne, przedsiewziecia zabronione przez panstwo etc. § 7.  ROZWIAZYWANIE SPOROW 7.1 PRODUCENT i DEALER podejma wszelkie proby w celu rozwiazania sporow i nieporozumien, powstalych z tytulu niniejszej umowy badz tez w zwiazku z nia na drodze rozmow. 7.2 W przypadku, gdy strony nie moga osiagnac porozumienia, spory beda wyjasniane na drodze Sadu Arbitrazowego Bulgarii. 7.3 Przestrzeganie przedprocesowego porzadku uregulowania sporu jest obowiazkowe, okres rozpatrzenia roszczen wynosi 20 dni od czasu wplyniecia roszczenia. § 8.  OKRES OBOWIAZYWANIA UMOWY 8.1 Niniejsza umowa obowiazuje od ...................................... r. do okresu wykonania obowiazkow ubu stron wynikajacych z umowy, jednak nie pozniej niz .................................. r. 8.2 Niniejsza umowe sporzadzono w dwoch (2) jednobrzmiacych, o jednakowej sile prawnej egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu dla kazdej ze Stron. § 9.  POSTANOWIENIA KONCOWE 9.1 Po podpisaniu niniejszej umowy wszystkie poprzednie rozmowy i korespondencja traca sile. 9.2 Wszytskie zmiany i uzupelnienia do niniejszej umowy uwazane sa za wiazace tylko w  przypadku ich wniesienia w formie pisemnej i po podpisaniu przez obie strony. 9.3 W przypadku, gdy DEALER potrzebuje czesci zamiennych Produkcji PRODUCENTA DEALER jest zobowiazany do podania wniosku i jego sporzadzenia w formie aneksu, zalaczonego do niniejszej umowy. 9.4 PRODUCENT powinien dostarczyc DEALEROWI wskazane czesci zamienne w ilosci wskazanej w aneksie, w uzgodnionym z DEALREM terminie i po uzgodnionej z nim cenie, odnotowane w w/w aneksie, ktory rowniez bedzie integralna czescia niniejszej umowy. 9.5 W przypadku, gdy u PRODUCENTA pojawi sie zapotrzebowanie na czesc Produkcji i materialow, ktore DEALER posiada na skladzie i nie sa one uwzglednione w niniejszej umowie PRODUCENT moze podac zamowienie na dana Produkcje i materialy. W danym przypadku moze zostac sporzadzona dodatkowa zgoda na dostarczenie przez DEALERA opisanej wyzej produkcji i materialow, ktora bedzie zalacznikiem do niniejszej umowy. 9.6 Po porozumieniu stron niniejsza umowa moze zostac przedluzona i uzupelniona. § 10.  ADRESY I STRONY


10.1 PRODUCENT «Green World Group»LTD Bank requisites: UniCredit Bulbank. branch Varna 43 Kniaz Boris Blvd. BIC: UNCRBGSF IBAN: BG73UNCR70001518855796 (EUR) PRODUCENT Dyrektor 10.2 DEALER     DEALER Dyrektor