Въвеждането на „балансиращите групи” дава възможност на потребителите събрани в група, вътрешно да намалят част от небалансите си/излишък и недостиг/ и по този начин да намалят значително сумите, които заплащат за балансиране. Почасовите количества електроенергия се „нетират“ между отделните членове на балансиращата група. Отговорността за небалансите на групата се носи от Координатора на БГ, а не всеки отделен потребител да бъде санкциониран поотделно за собствените си небаланси.