Пазар на електрическа енергия

„ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД е регистрирана в „ЕСО“ ЕАД с код на търговски участник 32X001100100949W и притежава лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-436-15/04.03.2015г. допълнена с права на координатор на стандартна балансираща група. Дружеството доставя електрическа енергия по свободно договорени цени на всички потребители (битови и стопански),  които искат да излязат от регулирания пазар или са на свободния пазар на електрическа енергия в Република България. Цената на доставяната електрическа енергия за потребителите може да се договаря индивидуално с всеки от тях в зависимост от количеството и вида на тяхното електропотребление. Освен доставка на електрическа енергия като координатор на стандартна балансираща група дружеството по желание на клиента може да извършва и балансиране на потребяваната електрическа мощност за всеки от обектите му.

„ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД предлага за улеснение на потребителите които желаят да излязат на свободния пазар на търговия с електрическа енергия и да станат клиенти на дружеството да извърши от тяхно име промяната на доставчика им на електрическа енергия. За да може дружеството от името на клиента да извърши необходимите действия за промяна на доставчика на електрическа енергия съгласно изискванията на Правилата за търговия на електрическа енергия е необходимо клиента да му издаде пълномощно. Пълномощното е по утвърден образец съгласно указанията на „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД и се отнася само попълване и подаване на документите необходими за смяната на доставчика на електрическа енергия.

„ГРИЙН УЪРЛД ГРУП“ ООД се стреми да предлага на своите потребители конкурентни цени за доставяната електрическа енергия.

 

В Н И М А Н И Е

  • Нашите търговски представители нямат право да получават пари за съдействие за сключване на договор за получаване на ел.енергия или за инвестиционен договор.
  • Нашите търговски представители нямат право да получават пари за подаване на необходимите документи  пред съответното ЕРП от регулирания към свободния пазар на ел.енергия.