Търговия с ел. енергия

Лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия", включваща права и задължения на"координатор на стандартна балансираща група" за срок от 10 /десет/ години, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) на Р. България."