Дилъри

ДИЛЪРСКИ ДОГОВОР г. Варна                                                                                          «____»  _______________г.

ООД «Green World Group» , наричан по-долу за краткост «ПРОИЗВОДИТЕЛ», представляван от директор Георги Василев, действащ на основание на Устав, от една страна, и «GlobaООО наричан по-долу за краткост «ДИЛЪР»,представляван от Иван Иванов, действащ, от другата страна, взаимно признаващи пълномощия един друг, се споразумяха за следното:
1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1 ПРОИЗВОДИТЕЛЯ предоставя на ДИЛЪРА  право на  маркетинг и продажби на битови и промишлени ветрогенератори,  и други изделия, произведени от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, (наричани по-долу за краткост – ПРОДУКЦИЯ) на следващи условия: условия за доставяне, включително асортимент и цена на продукцията,  заплащане, срокове за доставяне, начин на действие при рекламации и др., се определят със заявка и спецификации за доставяне, а също така и с допълнителни споразумения между страните към настоящия договор.
2.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
2.1 Права на ДИЛЪРА: 2.1.1.Да получава продукцията от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ със специална дилърска отстъпка 5-10% на битови ветрогенератори с мощност от 1квт до 20квт. 3%-5% на промишлени ветрогенератори с мощност от 50 000квт до 2мт. 2.1.2. ДИЛЪРЪТ има право да се нарича ДИЛЪР ПРОИЗВОДИТЕЛ и да включва тези сведения в рекламни материали. 2.2 Задължения на ДИЛЪРА: 2.2.1 Ежемесечно да купува от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРОДУКЦИЯТА в минимален обем (количество - една единица). 2.2.2 Да осъществява работата си в тясно сътрудничество със специалистите на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ относно придружаване и експлоатация на продукцията. При изникнали технически проблеми, свързани с експлоатация на продукцията на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,  незабавно да уведоми  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и да вземе  съгласувани с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ мерки за разрешаване на проблема. 2.2.3 При поява на нови видове на ПРОДУКЦИЯ на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от същия тип,ДИЛЪРЪТ се задължава да я вземе под внимание. 2.2.4 В рекламните материали да се посочва името на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 2.2.5 ДИЛЪРЪТ се задължава постоянно и трайно да проучва пазара на стоките от същия тип и да осигурява текуща информация по искане на  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  за състояние на пазара, конкурентни стоки,  цени и други, свързани с маркетингови проучвания. 2.2.6Да спазва авторските и  патентните права свързани с ПРОДУКЦИЯТА принадлежащи на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 2.2.7 ДИЛЪРЪТ няма право да предприема действия , в ущърб на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, свързани с реализирането на ПРОДУКЦИЯТА. 2.2.8 Няма право да преотстъпва своите права по настоящия договор на трети лица. 2.3 Задължения на  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 2.3.1 Да спазва уговорените в договора, условията по доставяне на ПРОДУКЦИЯТА,  включително асортимент, качество и количество. 2.3.2 Гарантира качество на доставената продукция и услуги. Качеството на продукцията трябва да съответства на техническите изисквания на доставената продукция. Комплектоването на продукцията трябва да е по изискванията на действащите норми   и стандарти. 2.3.3 Приемането на продукцията относно качеството и количеството се прави съгласно «Инструкция относно приемане на продукцията съгласно производствено-техническо предназначение» по качество  и  количество. 2.3.4 ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати продукцията в опаковка, осигуряваща предпазване на същата от повреди при транспортиране. Опаковката трябва да бъде годна да издържи евентуално претоварване от кранове или товарачи. На всяко място ясно да се нанася  с устойчива боя необходимата маркировка. 2.3.5 При искане от страна на ДИЛЪРА да предостави при уговорените условия,       необходимата техническа и рекламна документация, да консултира и да оказва техническа помощ. 2.3.6Да рекламира продукцията с помощта на реклама , да участва в изложби, панаири и др. с конкретно обозначаване на ДИЛЪРА. 2.3.7 Да съобщава на ДИЛЪРА за нови видове на продукция, подготвена към производство след подписването на дадения  Договор, да информира за промяна на цените на продукцията в  15 дневен срок от момента на приемане на съответното решение. 2.3.8 Да не се сключва подобен дилърски договор с когото и да било в границите на посочената териториална административна единица (Територия) в период на действие на настоящия договор. Дадената територия се явява _______________________ и нейните околности. По-нататък, при увеличаване  изкупуването обема на продукцията, ДИЛЪРЪТ има право при съгласуване с ПРОИЗВОДИТЕЛЯ да  оформи свое ексклюзивно право относно продажби на продукцията на ПРОИЗВОДИТЕЛ  в границите на  допълнително посочена териториална административна единица (Територия).  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ също така се задължава да не сключва подобен дилърски договор с когото и да било в границите на дадената териториална административна единица (Територия).
  1. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВЯНЕ.
3.1 Начин на плащане и доставяне между ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и ДИЛЪРА се осъществявя със заявки и спецификации за доставяне, съгласно номера на настоящия договор, а също така и  съгласно допълнителни  споразумения към дадения договор. 3.2 Всички сметки и документация се оформят въз основа на номера на настоящия  договор. 3.3 За  доставяне на продукцията се смята датата на щемпела от товарно-стоковата фактура.

4.ОТГОВОРНОСТИТЕ НА СТРАНИТЕ

4.1 В случай   нарушаване от страна на ДИЛЪРА  условията по договора  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ има  право да намали размера на специална дилърска отстъпка. 4.2 В случай, че договорът се нарушава  редовно  от страна на ДИЛЪРА ( повече от два пъти за тримесечие ) ПРОИЗВОДИТЕЛЯ има право да прекрати настоящият договор предсрочно. 4.3 В случай нарушаване на условията на настоящия договор от страна на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ДИЛЪРЪТ има право да прекрати  договор предсрочно. 4.4 За неизпълнение или недобросъвестно извършване на задълженията по настоящия договор страните носят имуществена отговорност в съответствие с действащите на в Република България Законови разпоредби. 4.5 В случай незпазване сроковете за  доставяне или при непълно доставяне на продукцията, посочена в настоящия договор, както съгласно и спецификаций към него ПРОИЗВОДИТЕЛЯ се задължава да заплати на ДИЛЪРА неустойка в размер на 0,1% от стойността на недоставената в срок продукция за всеки ден закъснение. Но общата сума на неустойка за забаването  не трябва да превишава 5% от стойността на дължимата продукцията.
5. ГАРАНЦИИ.
5.1 ПРОИЗВОДИТЕЛЯ гарантира качество и работоспособност на продукцията си, която ще бъде доставена съгласно настоящия договор, в срок, посочен в инструкция (ръководство) по експлоатация на продукцията. 5.2 Ако в течение на гаранционния срок продукцията се окаже дефектна или не съответства на условията на договора, виновната страна е длъжна или да отстрани дефектите, или да смени дефектната продукция с нова и качествена, която трябва да бъде доставена в съгласован от страните срок.
6.ФОРС-МАЖОР
6.1 Страните се освобождават от имуществена отговорност, от частично или пълно неизпълнение на своите отговорности съгласно договора, ако то е свързано с форс-мажорни обстоятелства. Под форс-мажорни обстоятелства се разбират обстоятелства, възникнали след подписване на договора, в резултат на непредвидени и непредотвратими събития от извънреден характер, а имено: стихийни бедствия, война, военни действия, забранителни мерки от страна на държавата.
7.РАЗРЕШЕВАНЕ НА СПОРОВЕ.
7.1 ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и ДИЛЪРА е необходимо да направят всичко възможно за да разрешат    споровете и разногласия, възникнали от тълкуването или изпълнението на настоящия договор в дух на добра воля и конструктивно сътрудничество. 7.2 В случай, когато страните не могат да стигнат до споразумение, споровете ще се разрешават чрез Арбитражния съд на България. 7.3 При предявени претенции от страните и за регулиране на досъдебен спор, който се явява задължителен,  срок  за разглеждане на претенции е 20 дни  от момента на получаване на такава.
8.СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА.
8.1 Настоящият договор влиза в сила от «____» _________________г. до пълно изпълнение на посочените в него задължения на страните, но не по-късно от  ______________________г. 8.2 Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра, всеки от който има силата на оригинал, по една за всяка от страните.
9. ДРУГИ УСЛОВИЯ
9.1 След подписването на настоящия договор всички предходни преговори и кореспонденция са невалидни. 9.2 Всички промени и допълнения по настоящия договор се считат за валидни само ако са направени единствено с подписване на писмени споразумения между страните по него. 9.3 В случай,че ДИЛЪРА има нужда от резервни части  за ПРОДУКЦИЯТА на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ДИЛЪРА трябва да направи заявка да я оформи във вид на спецификация, и да я приложи към  настоящия договор. 9.4 ПРОИЗВОДИТЕЛЯ трябва да достави на ДИЛЪРА  резервни части в обем, посочен в спецификация, в срок и с цена съгласувани с ДИЛЪРА задължително споменати в горепосочената спецификации, която ще се смята за съставна част от настоящия договор. 9.5 В случай, че ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  има нужда от ПРОДУКЦИЯТА и материали, намиращи се в наличност при ДИЛЪРА, които не са посочени в приложената   спецификация към настоящия договор, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  може да даде  заявка на ДИЛЪРА относно тази ПРОДУКЦИЯ и материали. В даден случай може да бъде направено допълнително споразумение за доставка от ДИЛЪРА  горепосочената ПРОДУКЦИЯ и материали (отсрещна доставка), което ще се смята за приложение към настоящия договор. 9.6 По желание на страните настоящият договор може да быде продължен и допълнен.

10. АДРЕСИ И РЕКВИЗИТИ НА СТРАНИТЕ.

10.1.  ПРОИЗВОДИТЕЛ:                                              10.2 ДИЛЪР: ООД «Green World Group» Банковите реквизити: УниКредит Булбанк, клон Варна Ул. «Пирин» № 61 BIC: UNCRBGSF IBAN:BG13UNCR70001518856779 (BGN) . ПРОИЗВОДИТЕЛ:                                                                      ДИЛЪР: Директор                                                                                        Директор